Αναζήτηση

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γράφει ο
Ευάγγελος Ν. Θωμόπουλος
Msc Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
με τη Δημοτική Αναγέννηση Παπάγου Χολαργού
H Δημοτική Αναγέννηση Παπάγου Χολαργού με επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιάννη Κεχρή, στην Ιδρυτική της Διακήρυξη[1], δεσμεύεται προς την τοπική κοινωνία να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για «έναν Δήμο όπου η διαφάνεια, η ισονομία και η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και οι θεσμικά καθιερωμένες διαδικασίες αυτοέλεγχου της Διοίκησης και λογοδοσίας της στους Δημότες, μοντέλο Διοίκησης και καθημερινή πρακτική».
 Με αφορμή την ιδιαίτερη αναφορά στη διαφάνεια, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να γνωρίσουμε τους τρόπους με τους οποίους συναντάμε την έννοια αυτή στην καθημερινή λειτουργία και δράση της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 Η δράση της διοίκησης διέπεται από ένα σύστημα τυπικών κανόνων και ηθικών αξιών, τις καλούμενες αρχές της διοικητικής δράσης. Οι αρχές αυτές απορρέουν από την έννομη τάξη, δηλαδή το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία καθώς και από τις γενικά παραδεκτές αρχές του διοικητικού δικαίου (π.χ. αρχή της νομιμότητας, ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας, χρηστής διοίκησης, αντικειμενικότητας, κ.α.). Επίσης, η δράση της διοίκησης οφείλει να εφαρμόζει αρχές που προέρχονται από τον επιστημονικό κλάδο της διοίκησης δημοσίων οργανώσεων καθώς και αρχές που απορρέουν από τα συναλλακτικά ήθη (π.χ. αρχή της αποδοτικότητας, αξιοκρατίας, καλής πίστης, κ.α.). Η τήρηση από τη διοίκηση των αρχών που διέπουν τη δράση της, συμβάλει στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία.

Ιδιαίτερα σημαντική, ανάμεσα στις αρχές που διέπουν τη δράση της διοίκησης, είναι η αρχή της διαφάνειας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η διοίκηση οφείλει να προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες ενδυναμώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών ενώ ταυτόχρονα αποκλείουν τυχόν αμφισβητήσεις, προς την ίδια και το έργο της.
Στην καθημερινή δραστηριότητα της διοίκησης, η αρχή της διαφάνειας λαμβάνει χώρα μέσω συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής, διοικητικών ενεργειών και πρακτικών. Συγκεκριμένα, η διαφάνεια στη δράση της διοίκησης επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής των παρακάτω μέτρων:


  1. της δημοσίευσης νόμων, κανονιστικών και άλλων πράξεων οργάνων της διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή της δημοσίευσής τους με άλλο κατά περίπτωση προβλεπόμενο τρόπο (π.χ. ανάρτησης στο κατάστημα του Δήμου, δημοσίευσης στον Τύπο κ.α.),
  2. της ανάρτησης διοικητικών πράξεων και δημοσίων εγγράφων (προκηρύξεων, αποφάσεων, κ.α.) στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια, Ν.3861/2010),
  3. της αιτιολόγησης πράξεων της διοίκησης, ώστε να είναι εφικτή η διαπίστωση της ορθότητάς τους,
  4. του δικαιώματος των πολιτών για υποβολή αιτήσεων, προσφυγών και αιτήσεων θεραπείας προς τη διοίκηση,
  5. του δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση στα διοικητικά και λοιπά έγγραφα που βρίσκονται στη διοίκηση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, του Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας),
  6. των δημοσίων συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων της διοίκησης, της λογοδοσίας οργάνων της διοίκησης, της δημόσιας διαβούλευσης καθώς και του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων οργάνων της διοίκησης (αρθρ. 1, του Ν.3213/2003),
  7. των θεσμών ελέγχου της διοικητικής δράσης (π.χ. του Συνηγόρου του Πολίτη, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Συμπαραστάτη του Δημότη και Επιχείρησης, κ.α.),
  8. εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
  9. της απλούστευσης και τυποποίησης διοικητικών διαδικασιών,
  10. κάθε πρόσφορου τρόπου, που επιλέγει η ίδια η διοίκηση προκειμένου να δημοσιοποιήσει τη δράση της και να ενισχύσει τη διαφάνεια (π.χ. έκδοση εντύπων, ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, εκπαίδευση προσωπικού κ.λπ.).


Καταλήγοντας και έχοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία της διαφάνειας για την αξιοπιστία της διοίκησης, θα ήθελα να δηλώσω στην τοπική κοινωνία, ως συνυπογράφων την Ιδρυτική Διακήρυξη και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Αναγέννησης Παπάγου Χολαργού, ότι θα συμβάλω στην προσπάθεια του Γιάννη Κεχρή, ώστε ο δήμος Παπάγου Χολαργού να τηρήσει αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω, όλα όσα συντελούν στη διαφάνεια, με σκοπό την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο έργο και τη λειτουργία του δήμου μας.
[1] Δείτε σχετικά το blog της Δημοτικής Αναγέννησης Παπάγου Χολαργού: http://dimotikianagennisiph.blogspot.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: